Stadgar

Stadgar för Norrlandsförbundet

Fastslagna av Förbundsmötet 2010

 • 1. Ändamål

Norrlandsförbundet är en ideell förening med syfte att sprida kunskap om norrländska förhållanden och främja Norrlands ekonomiska, kulturella och sociala utveckling.

 • 2. Medlemskap

Till medlem kan antas alla som sympatiserar med förbundets syfte och betalar beslutad årsavgift.

 • 3. Förbundsmöte

Styrelsen kallar varje år medlemmarna till ordinarie förbundsmöte och däremellan när styrelsen finner det nödvändigt med extra förbundsmöte. Utöver val av styrelse m.m. enligt § 4 bör vid förbundsmöte förekomma debatter i för Norrland angelägna frågor samt utdelning av förbundets hedersbelöningar. Kallelse till förbundsmöte sker genom meddelande i förbundets medlemsblad senast en månad före mötet.

 • 4. Medlemmarnas rätt att påverka utövas genom förbundsmötet.

Förbundsmötet ska bl.a.:

 1. behandla styrelsens förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen,
 2. välja förbundets ordinarie styrelseledamöter och suppleanter samt utse ordförande och vice ordförande,
 3. välja ett länsfullmäktige i varje norrlandslän samt ledamöter för gruppen Övriga Sverige,
 4. välja revisorer,
 5. välja valberedningskommitté,
 6. besluta om avgifter till förbundet, samt
 7. behandla ärenden som styrelsen har överlämnat till mötet eller som medlem av förbundet minst två veckor före mötet skriftligen har föreslagit hos styrelsen till behandling på förbundsmötet

Som förbundsmötets beslut gäller den mening som de flesta medlemmar vid sammanträdet ansluter sig till och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. Förbundsmötets protokoll justeras av ordföranden vid mötet och av två vid mötet valda justerare.

 • 5. Länsfullmäktige

Länsfullmäktige utses på ordinarie förbundsmöte och består av fem ledamöter varav en utses till sammankallande. Länsfullmäktiges uppgift är att till styrelsen lämna förslag till årliga hederspristagare, uttalanden och andra aktiviteter och att i respektive län företräda förbundet.

 • 6. Styrelse

Förbundets styrelse utses på ordinarie förbundsmöte och består av ordförande, vice ordförande samt fem andra ledamöter. För de senare väljs fem personliga suppleanter. Vid valet av styrelse bör samtliga regioner bli företrädda. Styrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.

 • 7. Revisorer och räkenskaper

Räkenskaperna och styrelsens förvaltning skall granskas av två årligen på ordinarie förbundsmöte utsedda revisorer.
Förbundets räkenskaper avslutas varje år per 31 december.

 • 8. Valberedning

En valberedning utses på ordinarie förbundsmöte och består av fem ledamöter och fem ersättare som representerar de fem norrländska länen. En av de ordinarie ledamöterna utses att vara sammankallande och föredragande. Kommittén skall senast en vecka före ordinarie förbundsmöte delge styrelsen förslag till de val som ska förrättas på mötet.

 • 9. Förbundets tidskrift

Norrlandsförbundet utger den årliga tematidskriften Norrland samt det digitala medlemsbladet Norrsken. Medlemsbladet utkommer tre till fyra gånger per år och delges medlemmarna i första hand via e-post. Båda publikationerna ingår i medlemsavgiften.

 • 10. Ändring av stadgarna

Förbundsmötet beslutar om ändring av dessa stadgar. För ändring av stadgarna krävs att ändringsförslaget biträdes av en majoritet av de närvarande medlemmarna.

 • 11. Upplösning

Beslut om upplösning av Norrlandsförbundet fattas av förbundsmötet vid två på varandra följande tillfällen. Beslut om upplösning av förbundet ska innefatta hur tillgångar och eventuellt överskott ska disponeras.